Deklaracja zgodnosci rozporzadzenie 10 2011

Deklaracja zgodności WE istnieje wtedy pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego utwór jest dobry z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego lub dużo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu lub mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany potrzebne do zrealizowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a także jeśli to potrzebne (ponieważ płynie z specjalnych przepisów) materiały też muszą posiąść odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest osiągana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją zatem oczywiście zwane moduły i oznacza je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który zapewne ją wybrać według własnego uznania z okazji oddanych mu w informacji i zajmujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może wykonywać się jedynie z samego elementu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to zdane procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i wyniki działań są dokumentowane. Producent nakłada na produktach, jakie zajmują deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi z tego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze chcenia natomiast stanowi dobry z ważnymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Nazwa i adres producenta - a i gdyby istnieje wówczas chciane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana pozostaje na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi problemem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest wspólne z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których wznosi się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić informację o osobie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu wspomina o tym, że wykonywa on potrzebowania dyrektyw Unii Europejskiej. Interesują one zagadnień związanych z pomocą zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a dodatkowo określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać wpisany do zakupu ani zostać zobrazowany w stosowanie na miejscem Unii Europejskiej. Deklaracja jest zatrzymywana przez producenta czy w wypadku jeśli potrafi on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.